Dr. Ashraf Shatla

Dr. Ashraf Shatla

(Years of Experience: 33)

Neurosurgeon (Brain, Spine, Nerves)

Zulekha Hospital , Zulekha Hospital

Al Nahda (Dubai), Al Nasserya (Sharjah)